Ändrat 2016-01-11

BYN SJÖHUSEN

Läs hela berättelsen "Något om Sjöhusen" av Bengt Ekström
i Pdf-format

Sammandrag

Byns läge var mellan Sibiriens P-plats och UFO-monumentet, med kraftsamling till stigkröken 90 grader till vänster (mot öster och ufo-monumentet). Där låg också den gemensamma bybrunnen.

Marken tillhör Wegeholm, godsägare Stefan von Geijer, och ligger i Strövelstorps socken, Södra Åsbo härad, Ängelholms Kommun.

Byns befolkning finns dokumenterad 1790-1924, under 134 år. Det är möjligt att byn fanns redan i slutet av 1770-talet.
Som mest bodde det 105 personer i början av 1840 - talet, fördelat på 13 hushåll. Normalt fanns det i byn 50 - 70 personer i 7-10 hushåll.

De som bodde i byn var nästan genomgående äkta par, så småningom med barn. Mannen var projektanställd av jägmästaren i Engelholms revir för att plantera och vårda Kronoskogen, yrkesbenämningen var planteringsvårdare.
Påtagligt många söner tog sin faders yrke. I inget fall tog ynglingarna sina hustrur från byn, de rekryterades från byarna i närområdet. Påfallande låg barnadödlighet, liksom låg utvandring till Nordamerika, hög medelålder, många bodde kvar livet ut i byn.

 

VARFÖR UPPSTOD BYN OCH
VARFÖR FÖRSVANN DEN?

I början av 1600-talet höggs ekskogen ner, där idag Kronoskogen finns. Virket användes till att nybygga danske kungens, Christian IV, flotta. Detta medförde en för Engelholm, Rebbelberga och Höja socknar mycket besvärande sandflykt från stranden, sanden hotade att utplåna dessa samhällen. Riksdagen beslöt 1739 att skog skulle planteras för att få bukt med sandflykten. Landshövdingen i Kristianstad län fick uppdraget och medel till detta. Denne delegerade uppdraget till jägmästaren i Engelholms revir, som med hjälp av Bjäre härads bönder skulle åstadkomma planteringen.

Genom att först arrangera tre linjer staket, som kunde höjas efterhand som sanden fastnade i dem och så småningom plantera olika sorters gräs i dessa sandvallar (kan tydligt ses idag!), kunde slutligen frön av främst ek, tall, björk och al sås på dessa vallar. Erfarenheten av de första 40 åren gav vid handen: Det gick inte att fröså, man måste skola plantor och plantera ut dessa och det räckte inte till med tillfällig arbetskraft i form av motsträviga bönder, som mycket hellre ville sköta sina egna eller arrenderade gårdar. Därför skapades en plantskola vid Sjöhusen och heltidsanställd personal, planteringsvårdare projektanställdes och dessa i sin tur skapade byn Sjöhusen, nära sin arbetsplats, Kronoskogen.

Kronoskogen eller Vestra eller Stora Kronoplanteringen hade sina motsvarigheter i Södra Planteringen (resterna av dagens Luffarskogen), Norra Planteringen (dagens Thorslundsområde - Hembygdsparken - Kyrkogården) som planterades först och Lilla Planteringen (dagens Lilleskog, norr om polishuset). Det fanns ytterligare en plantskola och en by befolkad med planteringsvårdare vid dagens Danielslund.

Efter sekelskiftet 1900 hade Kronoskogen rotat sig väl och då behövdes planteringsvårdarna inte längre, därför försvann byn sedan den sista familjen avflyttat 1924.
Vegeholms strandskog planterades på 1920-talet mellan Sibirien och Wegeås utlopp i Skälderviken.

VAD FINNS KVAR IDAG?

Ingenting, frånsett frukträd, syrener, rosor, kaprifol, rester av en jordkällare samt hela den vackra Kronoskogen med ett antal träd från den första planteringen.

Läs mer i Ängelholmsbygdens lokalhistoriska
förenings årsbok 1998, sida 91 ff.

Bengt Ekström